INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Online Marketing Sweden

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy är framtagen för att vi på Online Marketing Sweden värnar om din integritet och för att du som kund ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.


Syftet med denna integritetspolicy är att du ska få veta vilka personuppgifter vi inhämtar samt för vilket ändamål uppgifterna behandlas. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Utöver insamling och behandling av personuppgifter beskriver vi även dina rättigheter samt hur du kan agera om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.


Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.


PARTER OCH ANSVAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Online Marketing Sweden, org nr 721203-1608 är leverantör av marknadsföringstjänster som skapande av hemsidor, sökmotoroptimering, sökordsannonsering, annonsering i sociala medier samt konsulttjänster.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Online Marketing Sweden är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när du beställer någon av våra tjänster, besöker vår hemsida och accepterar cookies, har en fråga och/eller kontaktar oss eller på något annat sätt med samtycke delar personuppgifter med oss.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Online Marketing Sweden är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter du som kund delar med oss för annonsering, utskick av nyhetsbrev eller andra marknadsföringssyften om ej annat anges. Vi förutsätter att de personuppgifter som delas med oss är insamlade på ett korrekt sätt enligt rådande lagar. I detta fall är du som kund, det registrerade bolaget hos Online Marketing Sweden, personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter.


Online Marketing Sweden kan komma att dela dina uppgifter med underbiträden på ett lagstadgat och ansvarsfullt sätt.


INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Viss data samlas in och lagras vid besök på vår hemsida i form av cookies. Denna data förser oss med information om hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym och informationen används endast för förbättring och utveckling av vår webbplats.


Utöver besök på vår hemsida, insamlas personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, registrerar dig för våra nyhetsbrev eller använder våra digitala kanaler. Detta kan ske via muntlig kommunikation eller skriftligen via e-post, alternativt vid överlämnande av visitkort.


Kunduppgifter kan komma att kompletteras via vårt ekonomisystem Visma för att inhämta organisationsnummer och faktureringsuppgifter.


Personuppgiftskategorier

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Transaktionsuppgifter
 • Annan info som är nödvändig för ändamålet

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamlade personuppgifter behandlas av Online Marketing Sweden eller underbiträde för följande ändamål:


 • Kommunikation via e-post och telefon
 • Fullgörande av beställda tjänster
 • Administration och fullgörande av avtal
 • Bokföring och ekonomihantering
 • Riktade marknadsförings- och säljinsatser

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VIA UPPDRAG

Online Marketing Sweden behandlar personuppgifter om prenumeranter på uppdrag av kund. Därför anses kund vara personuppgiftsansvarig, medan Online Marketing Sweden i dessa fall är kundens personuppgiftsbiträde.


Kundens integritetspolicy eller instruktioner är därför tillämpliga för behandling av personuppgifter som utförs av Online Marketing Sweden på uppdrag av kunden, i den utsträckning sådan policy och instruktioner har blivit tillkännagivna och godkända av Online Marketing Sweden.  

 

LAGLIG GRUND

All personuppgiftsbehandling sker enligt gällande lagstiftning och då i första hand enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi behandlar dina personuppgifter enligt följande lagliga grunder:


 1. Avtal
  För att kunna fullgöra ingånget avtal med dig
 2. Rättslig förpliktelse
  När det är nödvändigt för att följa gällande lagar och regler.
 3. Intresseavvägning
  Vid berättigat intresse av behandlingen. Exempelvis marknadsföring av våra tjänster via nyhetsbrev eller liknande.
 4. Samtycke
  Vid behandling där samtycke krävs. Exempelvis vid utskick av nyhetsbrev.

 

LAGRINGSTID

Insamlade personuppgifter lagras under avtalad period eller beslutad period i förhållande till gällande lagstiftning. När uppgifterna inte längre behövs för avsett ändamål, säkerställs radering av uppgifterna. Våra nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.


COOKIES

En cookie (kaka) är en kort textfil som webbplatsen du besöker ber om att få spara på din dator under en bestämd tid.


Vi använder cookies (kakor) för att förbättra webbplatsen och göra upplevelsen för dig som besöker sidan bättre och smidigare. Vi använder även cookies via Google Analytics som statistikunderlag, till exempel för att se vilka sidor besökare tittar på, för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.


Våra socialamedia-kopplingar för Facebook och LinkedIn sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är.


Online Marketing Sweden försöker använda så få cookies (kakor) som möjligt på webbplatsen. Vi använder tjänsten Cookieinformation i samarbete med one.com på vår webbplats som gör det möjligt för dig att godkänna vilka cookies som ska användas vid ditt besök.  Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar på webbplatsen, men vissa funktioner kan bete sig oväntat. Vill du inte få kakor placerade på din dator kan du stänga av detta under inställningar i din webbläsare. Klicka på ”hjälp”-knappen i den webbläsare du använder för att stänga av funktionen.

 

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART


Vid användande av samarbetspartner

I de fall vi använder en samarbetspartner för att uppfylla avtalet vi har med dig kan personuppgifter komma att förmedlas. Exempelvis nyhetsbrevsuppdrag där inlämnade personuppgifter registreras i det nyhetsbrevssystem som används för uppdraget. I dessa fall tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med aktuell samarbetspartner. Vid användande av tredje part försäkrar vi oss om att uppgifterna behandlas av samarbetspartnern på ett säkert sätt och endast i syfte att genomföra beställd tjänst eller för avsett ändamål.


Vid rättstvist

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter, såsom domstolar, motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi samlat in om dig, samt begära rättelse om någon av dina uppgifter är felaktig. I vissa fall har du även rätt att begära att viss behandling av dina personuppgifter begränsas, eller till och med raderas.

 

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss som redovisar de uppgifter om dig som behandlas samt ändamålet med behandlingen.

 

BEGÄRA RÄTTELSE

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, så har du rätt att begära att uppgiften ska rättas. Du begär en rättelse genom att kontakta personuppgiftsansvarig på Online Marketing Sweden.


ÅTERKALLA SAMTYCKE

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Kontakta personuppgiftsansvarig på Online Marketing Sweden.


Vid e-postutskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING SOM STÖDJER SIG PÅ INTRESSEAVVÄGNING

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan t.ex ske genom att klicka på en avregistreringslänk i ett utskickat nyhetsbrev.


Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att vi inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

 

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

I vissa situationer har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vid en sådan begäran markeras uppgifterna så att de endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Vid upphörande av en begränsning kommer du att bli informerad innan upphörandet.

 

RADERING

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Vid begäran av radering av dina uppgifter kommer vi snarast möjligt att tillgodose din begäran. Vi kan dock ej genomföra radering av uppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

SÄKERHET

Online Marketing Sweden hanterar dina personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska rutiner. Vi arbetar löpande för att skydda och förhindra intrång, åtkomst, spridning, förstöring, förlust, ändring eller annan obehörig åtkomst av dina uppgifter.

 

Om ett dataintrång skulle inträffa där risk finns att personuppgifter kan hamna i orätta händer, vidtar Online Marketing Sweden följande åtgärder:


 1. Vid upptäckt av intrång underrättas Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 48 timmar.
 2. Kunder/kontakter underrättas om intrånget.
 3. Intrånget dokumenteras.

 

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy uppdateras vid förändringar i vår hantering av personuppgifter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida.


Denna integritetspolicy är senast uppdaterad: 2022-02-15

 

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor gällande vår integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss. Är du inte nöjd med det svar du fått av oss, så har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Online Marketing Sweden (org. nr 721203-1608)

E-post: info@online-marketing.se

Telefon: 0701-494 333

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

VILL DU VETA MER OM OSS OCH VÅRA TJÄNSTER?


Fyll i ditt telefonnummer nedan, så hör vi av oss så snart vi kan.